4G Max Smart


my 4G Max Smart ...เล่น 4G/3G สะใจ 120 GB 
 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันนี้ - 30 พ.ย. 62

Terms and Conditions
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 62 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 63
 • ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดค่าโทรในประเทศ 1 บาท/นาที, ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ
 • แพ็กเกจ “my 4G Max Smart 1299” ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/3G ความเร็วสูงสุดจำนวน 20 GB. หลังจากนั้นสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ความเร็วสูงสุดจำนวน 100 GB. และใช้งานต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 Kbps
 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย my และสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่ายตามช่วงเวลา สามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดครั้งละ 60นาที
 • สามารถสมัครแพ็กเกจเสริม my แบบรายเดือน เพิ่มได้ ดังนี้
  - กลุ่มแพ็กเกจ "my 4G สปีดเว่อร์"
  - กลุ่มแพ็กเกจ "my 4G Speed on Top"
  - กลุ่มแพ็กเกจ "Voice on Top", "โทรบุฟเฟต์ในเครือข่าย"
  - กลุ่มแพ็กเกจ "SMS on Top"
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่า การใช้บริการในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
 • แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)                                           
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า