add-on SMS package

อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
วันนี้ - 31 ต.ค. 62                       
เช็คแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00# แล้วกดโทรออก
 

Terms and Conditions
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงินเท่านั้น
 • ระยะเวลาสมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 62
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเติมเงินก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงินได้ และระบบจะคิดค่าใช้บริการจากโบนัสที่ได้รับแพ็กเกจเสริม และแพ็กเกจหลักตามลำดับ
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน และจะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร จึงจะสามารถเปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
 • การนับวันใช้งาน จะเริ่มนับจากวันที่สมัครใช้แพ็กเกจเสริมถึงเวลา 24.00 น. นับเป็น 1 วัน
 • ผู้สมัครแพ็กเกจเสริม จะต้องมีเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าใช้บริการ/รอบการใช้งาน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
  • แพ็กเกจ SMS สุดคุ้ม Size XS จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 10.7 บาท
  • แพ็กเกจ SMS สุดคุ้ม Size S จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 21.4 บาท
  • แพ็กเกจ SMS สุดคุ้ม Size M จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 53.5 บาท
  • แพ็กเกจ SMS สุดคุ้ม Size L จะต้องมีเงินคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ 107 บาท
 • หลังจากสิ้นสุดสิทธิ์การใช้งานของแพ็กเกจเสริม หากมีการใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า