add-on internet package - Fin Ver

 
 
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
วันนี้ - 31 มี.ค. 63
เช็คแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน กด *906*00# แล้วกดโทรออก
 

Terms and Conditions
  • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงินเท่านั้น
  • ระยะเวลาสมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 63
  • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเติมเงินก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงินได้ และระบบจะคิดค่าใช้บริการจากโบนัสที่ได้รับ แพ็กเกจเสริม และแพ็กเกจหลักตามลำดับ
  • การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อน และจะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร จึงจะสามารถเปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
  • ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์ใช้บริการตามแพ็กเกจเป็นระยะเวลา 24 ชม. (1 วัน) โดยเริ่มนับจากเวลาที่สมัครใช้แพ็กเกจเสริมดังกล่าว
  • ผู้สมัครแพ็กเกจเสริม my ฟินเว่อร์ จะต้องมีเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าใช้บริการ/รอบการใช้งาน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) มากกว่าหรือเท่ากับ 148.73 บาท
  • หลังจากสิ้นสุดสิทธิ์การใช้งานของแพ็กเกจเสริม หากมีการใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
  • อัตราค่าบริการ เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
  • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ 
  • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)   ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า