ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


1. คำนิยาม
1.1  “ข้อตกลง” หมายถึงคำขอใช้บริการข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัทกสท โทรคมนาคมจากัด(มหาชน) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ และ/หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ/หรือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณีด้วย

1.2  “คำขอใช้บริการ” หมายถึงแบบคำขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) และใบแนบคำขอใช้บริการต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3  “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

1.4  “ผู้ให้บริการเนื้อหา” (Content Provider)หมายถึงผู้ที่มีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ เข้าถึงเนื้อหา (Content) หรือข้อมูล (Information) ที่เกี่ยวกับบริการได้

1.5  “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ตกลงใช้เลขหมายวิทยุคมนาคมและบริการตามข้อตกลงนี้ ซึ่งได้ลงชื่อในคำขอใช้บริการ ที่ผู้ให้บริการได้อนุญาตให้ใช้บริการได้แล้ว

1.6  “เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายถึง เครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม อุปกรณ์ระบุตัวผู้ใช้บริการ (SIM CARD) และ อุปกรณ์อื่นตามรายละเอียดในแบบคำขอหรือตามที่ผู้ให้บริการเห็นชอบให้นามาใช้บริการ

1.7  “เลขหมายวิทยุคมนาคม” หมายถึง เลขหมายวิทยุคมนาคมตามอุปกรณ์ระบุตัวผู้ใช้บริการ ที่ได้เปิดหรือ กำหนดให้ผู้ใช้บริการใช้สำหรับใช้บริการ

1.8  “เครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายหรือโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

1.9  “รหัสประจาตัว” (PIN หรือ Personal Identification Number) หมายถึง รหัสเฉพาะตัว รหัสผ่าน หรือ หมายเลขเฉพาะประจำตัว หรือเครื่องหมาย ชื่อ หรือเลขหมายอื่นใด ที่ผู้ให้บริการได้กำหนดให้เฉพาะผู้ใช้บริการเพื่อใช้บริการ

1.10 "บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่" หมายถึง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ รวมทั้งบริการเสียง บริการส่งข้อความ (Messaging Service) บริการข้อมูล และบริการอื่นๆ ที่จัดให้ผู้ใช้บริการใช้ตามข้อตกลงนี้

1.11  “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าเช่าเลขหมายวิทยุคมนาคม ค่าใช้บริการ ค่าบริการพิเศษ ค่าบริการเสริม ค่าใช้บริการ ส่งข้อความ ค่าใช้บริการข้อมูล ค่าบริการในการขอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการในการขอรายละเอียด ค่าใช้บริการ ค่าบริการในการขอสำเนาใบแจ้งหนี้ ค่าใช้บริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ใช้บริการต้องชำระเกี่ยวกับการ ใช้บริการ โดยให้เป็นไปตามอัตราที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ คู่มือการใช้บริการ หรือตามที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

1.12  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ข้อเท็จจริงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่สามารถระบุตัว ผู้ใช้บริการหรืออาจจะระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ เลขหมายวิทยุ คมนาคม รวมทั้งพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
2. การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข
ให้ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ เมื่อผู้ให้บริการได้อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้บริการ ได้แล้วให้ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีกาหนดเวลาเว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำขอใช้บริการหรือจนกว่า ผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการบอกเลิกข้อตกลงตามข้อกาหนดของข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงผูกพันและปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ เว้นแต่จะกาหนดไว้โดยชัดแจ้ง ข้อตกลงใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ที่ขัดแย้งกับข้อตกลงนี้ ให้ถือข้อตกลงนี้ใช้บังคับ
3. การใช้บริการ
3.1  ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนบรรดาข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่งและประกาศต่างๆ ของผู้ ให้บริการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจกำกับดูแลบริการ ทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต และผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือใช้ไปในทางที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือยอมให้บุคคลอื่นใดกระทำการดังกล่าว

3.2  ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามบรรดาคู่มือการใช้บริการ ประกาศ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริการ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยผู้ ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถโต้แย้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูล ข่าวสาร หากพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอม
3.3  ให้ถือว่าบรรดาข่าวสาร คำบอกกล่าว คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ คำบอกกล่าวทวงถามต่างๆ ที่ได้ส่งถึงผู้ใช้บริการ โดยผ่านทางเครื่องวิทยุคมนาคมหรือทางบริการ มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้แสดงความ ประสงค์ตกลงยินยอมโดยชัดแจ้ง ผ่านทาง SMS, Call Center หรือสำนักงานบริการลูกค้าของผู้ให้บริการ

3.4  ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้บริการไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ใด หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่การปฏิบัติการของเครือข่ายหรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือแก่บริการหรือบริการโทรคมนาคมอื่นใดที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด และห้ามมิ ให้ผู้ใช้บริการนำเลขหมายวิทยุคมนาคม เครื่องวิทยุคมนาคม อุปกรณ์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องวิทยุคมนาคม อุปกรณ์ หรือบริการไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อเจตนารมณ์ในการเข้าใช้บริการตาม สัญญานี้ และห้ามมิให้นำบริการ หรือเนื้อหาของบริการ ไปจำหน่ายต่อหรือให้บริการต่อหรือจำหน่ายหรือให้บริการใน เชิงพาณิชย์

3.5  ในกรณีที่ผู้ให้บริการกำหนดรหัสประจำตัวให้แก่ผู้ใช้บริการสำหรับใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เปิดเผย รหัสประจำตัวดังกล่าวแก่บุคคลใดๆ
 
3.6  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบหรือมีเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีบุคคลล่วงรู้ถึงและ/หรือได้ใช้รหัสประจำตัวของตน ให้ ผู้ใช้บริการแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ให้บริการทราบโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสาร อย่างอื่นใด และผู้ให้บริการจะพิจารณาดำเนินการเพื่อให้มีการระงับการให้บริการหรือดำเนินการกำหนดรหัสประจำตัว ใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการในระยะเวลาอันสมควรเท่าที่ผู้ให้ บริการจะสามารถดำเนินการได้หลังจากที่ได้รับแจ้งดังกล่าวซึ่ง ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
4. ค่าบริการ
4.1  ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการเต็มจำนวนตามที่ระบุใน ใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้บริการจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยใบแจ้งหนี้จะระบุ รายละเอียด เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าใช้บริการ และการคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ชัดเจนและ เพียงพอ รวมถึงวิธีการในการชำระค่าบริการ เว้นแต่รายละเอียดการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงให้ยกเว้นไม่ต้อง แสดงรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่เรียกเก็บค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากอัตราค่าบริการที่ กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ หรือตามที่ระบุในเอกสารรายการส่งเสริมการขาย

4.2  ผู้ให้บริการมีสิทธิกำหนดวงเงินค่าบริการตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ โดยความยินยอมของผู้ใช้บริการ และผู้ ให้บริการจะแจ้งวงเงินค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบ
5. การจัดสรรเลขหมายวิทยุคมนาคม
ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้เลขหมายโทรคมนาคม ที่ผู้ให้บริการมอบหมายหรือกำหนดให้ตามสัญญานี้ และตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. การขอระงับการใช้บริการชั่วคราวโดยผู้ใช้บริการ
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้โดยแจ้งเป็นหนังสือ หรือโดย วิธีการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ร้องขอนั้นเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริง โดยแจ้งให้ผู้ให้ บริการทราบไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันที่ประสงค์จะให้มีการระงับการใช้บริการชั่วคราวดังกล่าว
 
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ในแต่ละครั้ง โดยผู้ ให้บริการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวจากผู้ใช้บริการ และเมื่อ ครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการขอระงับใช้บริการชั่วคราวแล้ว ผู้ให้บริการจะเปิดบริการให้ผู้ใช้บริการโดยทันที แต่ หากครบกำหนดการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวแล้ว ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 วัน ผู้ ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
7. การระงับการให้บริการชั่วคราวโดยผู้ให้บริการ
7.1  ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณี ต่อไปนี
 
7.1.1  เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
7.1.2  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
7.1.3  ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
7.1.4  ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคมที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญา
7.1.5  ผู้ใช้บริการซึ่งใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการภายหลังได้ใช้ บริการเกินวงเงินค่าบริการที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา ในกรณีนี้ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการ ทราบล่วงหน้าเมื่อเห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปแล้วเป็นจำนวน 80% ของวงเงินค่าใช้บริการ (Credit Limit) ตามที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงไว้ในสัญญากับผู้ให้บริการ
7.1.6  ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสองคราว ติดต่อกัน
7.1.7  ผู้ให้บริการมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ
7.1.8  ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการโทรคมนาคมไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
 
7.2  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวโดยการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็น หนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้ให้บริการระงับการให้บริการตามข้อ 7.1.5 และ 7.1.6 หากผู้ใช้บริการประสงค์จะขอยกเลิกการระงับ การให้บริการชั่วคราวดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการจนครบถ้วนก่อน
8. สิทธิในการยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอยกเลิกการใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือ แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการครบถ้วนจนถึงวันที่การ ขอยกเลิกข้อตกลงมีผลบังคับผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกข้อตกลงได้ทันทีในกรณีดังต่อไปนี้
 
8.1  ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือการควบคุม ของผู้ใช้บริการ
8.2  ผู้ให้บริการละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสำคัญของข้อตกลง
8.3  ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย
8.4  ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับ ของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
9. สิทธิในการยกเลิกการให้บริการของผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามข้อตกลง ในกรณีดังต่อไปนี้
 
9.1  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือ สิ้นสภาพนิติบุคคลของผู้ใช้บริการ
9.2  ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่า วันครบกำหนดชำระตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้สอง คราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้าในใบแจ้งหนี้และได้ ทำการแจ้งเตือนเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุสาเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 30 วัน
9.3  ผู้ให้บริการมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
9.4  ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
9.5  เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
10. ผลของการเลิกข้อตกลง
เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีเงินค้างชำระแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องคืนเงินนั้นให้แก่ ผู้ใช้บริการเมื่อผู้ให้บริการได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ใช้บริการหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องแล้ว โดยผู้ให้บริการจะคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันเลิกสัญญา ตามวิธีการที่คู่สัญญาจะได้ตกลง กัน
11. กรณีที่อุปกรณ์ระบุตัวผู้ใช้บริการ สูญหายหรือถูกโจรกรรม
ในกรณีที่อุปกรณ์ระบุตัวผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ให้บริการ ทราบเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำนด และผู้ให้บริการจะดำเนินการะงับการ ให้บริการในทันทีที่ได้รับแจ้งเพื่อระงับการให้บริการโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชำระค่าใช้บริการและ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นภายหลังผลการแจ้งดังกล่าว เว้นแต่ผู้ให้บริการจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นผล จากการกระทำของผู้ใช้บริการเอง
12. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงให้ผู้ให้บริการสามารถประมวลผลและด าเนินการกับบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการหรือข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการนี้ และผู้ใช้บริการมีสิทธิระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้ ประมวลผลไม่ว่าเวลาใดก็ตาม
13. ข้อห้ามการให้เช่า เช่าช่วง หรือการโอนสิทธิและหน้าที่
ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการน าเลขหมายวิทยุคมนาคมไปให้เช่า เช่าช่วง หรือทำการโอนสิทธิและหน้าที่ของตนตาม ข้อตกลงนี้ รวมถึง สิทธิในการใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน
14. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง และประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมทั้งอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและ/หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ และ/หรือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี โดยผู้ให้บริการจะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการ ทราบล่วงหน้าตามที่ระบุในข้อ 15 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ โดยผู้ใช้บริการ สามารถใช้สิทธิในการโต้แย้ง ปฏิเสธ หรือยกเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตามในกรณีเร่งด่วนให้ผู้ให้บริการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าตามที่ระบุในข้อ 15 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิในการ โต้แย้ง ปฏิเสธ หรือยกเลิกสัญญาในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายใน 15 วันนับจากวันได้รับ แจ้ง
อนึ่ง ผู้ให้บริการจะทำการยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการ ทราบอีกครั้งหนึ่ง

มิให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หรือ อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราโดยกฎหมายกำหนด ซึ่งมีผลบังคับใช้ ภายในกำหนดเวลาน้อยกว่า 30 วัน
15. การบอกกล่าว
ในกรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ให้บริการจะส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ ณ สถานที่หรือที่อยู่ตามรายละเอียดในใบแนบคำขอหรือที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการทราบครั้งล่าสุด ไม่ว่าสถานที่หรือที่อยู่ดังกล่าวจะเป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของ ผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม สำหรับการบอกกล่าวอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการจะจัดส่งโดยวิธีการ ดังกล่าวข้างต้น หรือทางไปรษณีย์ธรรมดา
16. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลในประเทศไทยเป็น ศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้
17. เบ็ดเตล็ด
17.1  ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่าข้อมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ให้ไว้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงเป็นข้อมูล และเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยทันที โดยทำเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือด้วยวิธีทางอิเล็กโทรนิคส์อื่นใดที่เป็นยอมรับของผู้ให้บริการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลดังกล่าว
17.2  ข้อตกลงนี้ตลอดจนบรรดาเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้ และเอกสารอื่นใดที่ข้อตกลงนี้ได้อ้างอิงถึงก็ดีให้ถือเป็น ข้อตกลงฉบับที่สมบูรณ์และใช้บังคับกันในระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และให้ใช้แทนบรรดาข้อตกลงใดๆ และ บรรดาคำรับรองหรือการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ในระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ที่มีอยู่ก่อนหน้าการทำข้อตกลง นี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะท าด้วยวาจาหรือท าเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม
17.3  ในกรณีที่ข้อกำหนดใดๆในข้อตกลงนี้ เป็นข้อกำหนดที่ต้องห้ามด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ก็ดี ให้ ข้อตกลงนี้สิ้นผลใช้บังคับเฉพาะเพียงข้อกำหนดดังกล่าวที่ต้องห้ามหรือไม่สามารถใช้บังคับได้เท่านั้น ให้บรรดา ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
17.4  สิทธิที่จะร้องเรียนต่อผู้ให้บริการ ได้ที่
  • โทรศัพท์ 1322 หรือ 0-2104-4501 , 0-2104-4502,08-1352-0444,08-1352-0666
  • โทรสาร 0-2104-4503
  • อีเมล์ : complaint@cattelecom.com
  • จดหมาย ที่อยู่ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน 99 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298 
  • ร้องเรียนด้วยตนเอง : สำนักงานบริการลูกค้าทุกแห่ง หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฝ่าย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน 99 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210- 0298 (วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.)
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือหากไม่พอใจสามารถร้องเรียนต่อสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) หมายเลข 1200