เน็ต On Top

 
สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 60                                   

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขแพ็กเกจ my เน็ต on Top แบบรายเดือน

•    แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนเท่านั้น
•    ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริม  my เน็ต on Top คู่กับโปรโมชั่นหลักได้ทุก โปรโมชั่น ยกเว้น โปรโมชั่นหลักที่เป็นอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องเหมือนกัน
•    แพ็กเกจดังกล่าวสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 60
•    อัตราค่าบริการเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด 
•    ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ 
•    อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคิดค่าสมัครและการนับวันใช้งาน
แบบรายครั้ง
•    คิดค่าสมัครเต็มจำนวนในรอบบิลที่สมัคร และสามารถใช้บริการได้ 31 วันเต็ม เช่น ผู้ใช้บริการสมัครโปรโมชั่นเสริม “เน็ต on Top 299” ในวันที่ 19 ส.ค. 59 รอบบิลค่าใช้บริการเดือน สิงหาคม จะถูกคิดค่าบริการ เป็นเงิน 319.93 บาท (รวม VAT) และสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว 3G จำนวน 2GB หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps ได้ถึงวันที่ 19 ก.ย. 59 

แบบต่อเนื่องอัตโนมัติ 6 รอบบิล
•    รอบบิลแรก คิดค่าสมัครและคำนวณสิทธิ์การใช้งานตามวันใช้งานจริง เช่น ผู้ใช้บริการสมัครโปรโมชั่นเสริม “เน็ต on Top 299” ในวันที่ 19 ส.ค. 59 รอบบิลค่าใช้บริการเดือน สิงหาคม (สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 59) จะถูกคิดค่าบริการ (13 วัน) เป็นเงิน 134.17  บาท (รวม VAT) และรับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว 3G จำนวน 858.84 MB หลังจากนั้นใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps
•    รอบบิลที่ 2 – 6 คิดค่าสมัครและรับสิทธิ์ใช้บริการเต็มจำนวน โดยนับวันใช้งานตามรอบบิลของโปรโมชั่นหลัก (ตามรอบปฏิทิน) 

แบบต่อเนื่องอัตโนมัติ 12 รอบบิล 
•    รอบบิลแรก คิดค่าสมัครและคำนวณสิทธิ์การใช้งานตามวันใช้งานจริง เช่น ผู้ใช้บริการสมัครโปรโมชั่นเสริม “เน็ต on Top 299” ในวันที่ 19 ส.ค. 59 รอบบิลค่าใช้บริการเดือน สิงหาคม (สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 59) จะถูกคิดค่าบริการ (13 วัน) เป็นเงิน 134.17  บาท (รวม VAT) และรับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว 3G จำนวน 858.84 MB หลังจากนั้นใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps
•    รอบบิลที่ 2 – 12 คิดค่าสมัครและรับสิทธิ์ใช้บริการเต็มจำนวน โดยนับวันใช้งานตามรอบบิลของโปรโมชั่นหลัก (ตามรอบปฏิทิน)