SMS on Top


สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนั้ – 30 มิ.ย. 60

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
แบบรายครั้ง
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเรายเดือนก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายเดือนได้ 
 • ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนด หลังจากใช้งานครบแล้วผุ้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือน จะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
 • แพ็กเกจดังกล่าวสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 60 
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แบบต่ออายุุอัตโนมัติ
 • แพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือนเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้แพ็กเกจหลัก my แบบเรายเดือนก่อน จึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายเดือนได้ 
 • ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนด หลังจากใช้งานครบแล้วผุ้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลัก
 • ในรอบบิลแรกที่สมัคร กรณีไม่เต็มรอบบิล ผู้ใช้บริการจะถูกคำนวณค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ใช้งานนับตามรอบบิลของโปรโมชั่นหลัก
 • การสมัครแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้ใช้บริการ my แบบรายเดือน จะถือว่าสมัครแพ็กเกจสำเร็จและได้รับสิทธิ์ใช้งานตามแพ็กเกจเสริมก็ต่อเมื่อ ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว หากมีการใช้งานเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการตามแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
 • สิทธิ์การใช้งานตามแพ็กเกจต่อรอบบิล หากใช้ไม่หมดไม่สามารถยกยอดไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้
 • แพ็กเกจดังกล่าวสามารถสมัครใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 60 
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%