เบอร์สวยพิเศษ

 
สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 61

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 61
 • ​ระยะเวลาสัญญาใช้บริการเลขหมายกลุ่ม my สวยเฮงเวอ่ร์, my สวยมงคล ใช้บริการต่อเนื่อง 24 รอบบิล
 • เลขหมายกลุ่ม Gold Extra, Gold, Silver Extra, Silver, Bronze Extra และ Bronze  ใช้บริการต่อเนื่อง 12 รอบบิล
 • กรณีขอระงับใช้บริการชั่วคราวหรือถูกระงับใช้บริการ ระยะเวลาสัญญาใช้บริการจะขยายออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ระงับใช้บริการ
 • บมจ. กสท โทรคมนาคม สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Post to Pre), เปลี่ยนแปลงเลขหมาย (Change Number), เปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นต่ำกว่าที่ระบุในสัญญา (Change Promotion), เปลี่ยนเจ้าของ(Change Owner), โอนย้ายเครือข่าย (Port out) กรณีผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใดๆที่ต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดก่อนครบระยะเวลา ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดและตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา
 • กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้โปรโมชั่นตามเงื่อนไข แต่ไม่ขอรับสิทธิ์เลือกเบอร์สวย ณ วันสมัคร จะไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้
 • ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์ได้ 3 เลขหมาย ต่อการจดทะเบียนผู้ใช้บริการ 1 ราย
 • อัตราค่าบริการ เฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
 • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)   ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นที่สามารถสมัครได้และเงื่อนไขการใช้งานจากเจ้าหน้าที่