Smart Packสมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 62
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เงื่อนไขแพ็กเกจ my Smart Pack 
 
  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 62 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึง 30 เม.ย. 63
  • ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดค่าโทรในประเทศ 1 บาท/นาที, ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุดตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps.
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการไม่เต็มรอบบิล (เดือนแรกที่สมัครใช้บริการ) ค่าบริการรายเดือน และสิทธิ์การใช้งานจะถูกคำนวณตามวันใช้งานจริง (Pro Rate)
  • การเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักบริการ my แบบรายเดือน จะมีผลในรอบบิลถัดไป (วันที่ 1 ของเดือนถัดไป) 
  • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามโปรโมชั่นเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
  • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
  • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า