4G Smart

 
my 4G Smart      ทั้้งโทร ทั้งเน็ต สำหรับ Smartphone

 

my 4G Smart Data

 

my 4G Smart Voice

อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 ต.ค. 60 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
•    สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้  - 31 ต.ค. 60 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึง 31 มี.ค. 62
•    ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดค่าโทรในประเทศ 1 บาท/นาที, ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 2 บาท/ข้อความ
•    แพ็กเกจ “my 4G Smart  299, 399, 499, 599 และ 699” ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/3G สูงสุดตามจำนวนที่ระบุ หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps
•    แพ็กเกจ  “my 4G Smart  899 และ 1,099” ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/3G สูงสุดตามจำนวนที่ระบุ หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 512 kbps
•    อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
•    สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
•    ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
•    อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)                                                                      
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า