ช่องทางชำระเงิน

วิธีชำระค่าบริการ 
 
1.1 ชำระค่าใช้บริการ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT 
 
- ชำระด้วยเงินสด 
- ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม "A/C Payee Only" สั่งจ่าย “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)” โดยลงวันที่สั่งจ่ายในวันชำระเงินหรือลงวันที่สั่งจ่ายก่อนวันชำระเงินไม่เกิน 15 วัน
- ชำระด้วยบัตรเครดิต ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT ที่มีสัญลักษณ์รับบัตรเครดิต
 
1.2 ชำระทางอินเทอร์เน็ต (Bill Payment Service) ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com
 
(เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม) สมัครลงทะเบียนใช้บริการชำระเงินค่าใช้บริการโทรคมนาคมได้ที่ http://billpayment.cattelecom.com
ผู้ใช้บริการจะได้รับ User Name และ Password จาก CAT เพียงท่านมีบัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคารออนไลน์   ดังต่อไปนี้
 
ธนาคารยูโอบี ลงทะเบียนได้ที่ http://www.uob.co.th/index.htm
ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงทะเบียนได้ที่ http://www.scb.co.th/th/home
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลงทะเบียนได้ที่ http://krungsri.com/index.htm
ธนาคารกรุงไทย ลงทะเบียนได้ที่ http://www.ktb.co.th/ktb/th/index.aspx
ธนาคารกรุงเทพ ลงทะเบียนได้ที่ http://www.bangkokbank.com
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.3 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
 
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารธนชาต         
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                   
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.4 ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร  ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความจำนงฯ/หนังสือแต่งตั้ง
 
         ชำระได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือแจ้งความจำนงฯ ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารแล้ว กรุณานำหนังสือแจ้งความจำนงฯ ไปติดต่อสาขาธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก เนื่องจาก CAT จะดำเนินการให้ท่านได้ เมื่อธนาคารรับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายแล้วเท่านั้น 
         กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ CAT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก   ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ) ติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า CAT และสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการหักโอน
 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 11 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่
 
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารธนชาต  
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์ 
 
1.5 ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่
 
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บัตรเครดิต เคทีซี ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่จุดรับชำระของ CAT หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ บริษัท  บัตรกรุงไทย จำกัด โทร.0-2665-5000 ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมให้หักผ่านบัตรเครดิต KTC
 
บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ติดต่อ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 0-2646-3000     หรือ หมายเลข Call Center ด้านหลังบัตรเครดิต  
 
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  ธนาคารกสิกรไทย      โทร.0-2888-8888
 
บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  ธนาคารไทยพาณิชย์     โทร.0-2777-7777
 
บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ชำระได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ CAT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ) ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่แผนกบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2273-5544 หรือ 0-2273-5555
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.6 ชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนรับชำระ  (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด) ได้แก่
 
     ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ยกเว้นปณ.สาขา ปณ.รถยนต์ และปณ.ชั่วคราว)  
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Counter Service 
ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านบริการ mPAY สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM Advance ของ AIS หรือ 1-2 Call สมัครใช้บริการโดยติดต่อ  AIS ที่ Call Center 1175 หรือ CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชม.) โดยนำใบแจ้งค่าใช้บริการ พร้อมเงินสดไปชำระที่จุดรับชำระ 
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ TESCO Lotus  
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Big C 
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ cenpay
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ AirPay 
 
1.7 ผู้ถือบัตรบัวหลวง ATM/Premier/BE1st  ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด) 
 
      ทางโทรศัพท์ ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีที่มีอยู่ในบัตรเพื่อชำระค่าบริการ ติดต่อใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1333 หรือ 0 2645 5555 และสามารถทำรายการชำระเงินตามขั้นตอนที่ระบุในโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อ CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์ และสามารถซื้อรหัสบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศและเติมเงินบริการ my ผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้อีกด้วย
 
1.8 ชำระทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
 
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารยูโอบี
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.9 ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
 
ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าใช้บริการโทรคมนาคมของ CAT ด้วยบาร์โค้ดบนใบแจ้งค่าใช้บริการผ่านเครื่อง ATM    ของธนาคารที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด
 
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารยูโอบี
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.10 ชำระค่าบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำหรับนิติบุคคลของธนาคารซิตี้แบงก์
 
     ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการโทรคมนาคมของ CAT ผ่านบริการ CitiConnect  ของธนาคารซิตี้แบงก์ สนใจสมัครใช้เพื่อส่งข้อมูลและชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต สามารถรับแบบฟอร์มเพื่อรับ Username และ Password ได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CAT Contact Center 1322 ตลอด 24 ชั่วโมง และ           Call Center ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0 2232 3000 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลบัญชีของท่าน
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
ข้อแนะนำในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ โดยระบุที่อยู่ “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107546000229” พร้อมการชำระเงินทุกครั้ง และสามารถชำระค่าใช้บริการได้ด้วยวิธีที่ 1 (ชำระ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT) หรือ วิธีที่ 4 ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร และวิธีที่ 5 ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต  
- กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ CAT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30  บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ)