ช่องทางชำระเงิน

วิธีชำระค่าบริการ 
 
1.1 ชำระค่าใช้บริการ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT 
 
- ชำระด้วยเงินสด 
- ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม "A/C Payee Only" สั่งจ่าย “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)” โดยลงวันที่สั่งจ่ายในวันชำระเงินหรือลงวันที่สั่งจ่ายก่อนวันชำระเงินไม่เกิน 7 วัน
- ชำระด้วยบัตรเครดิต ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT ที่มีสัญลักษณ์รับบัตรเครดิต
 
1.2 ชำระทางอินเทอร์เน็ต (Bill Payment Service) ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com
 
(เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม) สมัครลงทะเบียนใช้บริการชำระเงินค่าใช้บริการโทรคมนาคมได้ที่ http://billpayment.cattelecom.com
ผู้ใช้บริการจะได้รับ User Name และ Password จาก CAT เพียงท่านมีบัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคารออนไลน์   ดังต่อไปนี้
 
 ธนาคารยูโอบี ลงทะเบียนได้ที่ http://www.uob.co.th/index.htm
 ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงทะเบียนได้ที่ http://www.scb.co.th/th/home
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลงทะเบียนได้ที่ http://krungsri.com/index.htm
 ธนาคารกรุงไทย ลงทะเบียนได้ที่ http://www.ktb.co.th/ktb/th/index.aspx
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.3 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
 
 ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารทหารไทย
 ธนาคารไทยพาณิชย์
 ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารธนชาต         
 ธนาคารยูโอบี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                   
   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.4 ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร  ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความจำนงฯ/หนังสือแต่งตั้ง
 
         ชำระได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือแจ้งความจำนงฯ ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารแล้ว กรุณานำหนังสือแจ้งความจำนงฯ ไปติดต่อสาขาธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก เนื่องจาก CAT จะดำเนินการให้ท่านได้ เมื่อธนาคารรับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายแล้วเท่านั้น 
         กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ CAT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก   ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ) ติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า CAT และสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการหักโอน
 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่
 
 ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารทหารไทย
 ธนาคารไทยพาณิชย์
 ธนาคารกรุงไทย 
 ธนาคารธนชาต  
 ธนาคารยูโอบี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
 
1.5 ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่
 
  บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 บัตรเครดิต เคทีซี ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่จุดรับชำระของ CAT หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ บริษัท  บัตรกรุงไทย จำกัด โทร.0-2665-5000 ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมให้หักผ่านบัตรเครดิต KTC
 
 บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ติดต่อ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 0-2646-3000     หรือ หมายเลข Call Center ด้านหลังบัตรเครดิต  
 
 บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  ธนาคารกสิกรไทย      โทร.0-2888-8888
 
 บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  ธนาคารไทยพาณิชย์     โทร.0-2777-7777
 
บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ชำระได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ CAT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ) ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่แผนกบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2273-5544 หรือ 0-2273-5555
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.6 ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ  (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด) ได้แก่
 
- ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ยกเว้นปณ.สาขา ปณ.รถยนต์ และปณ.ชั่วคราว) ด้วยยอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Total Balance Due)
- ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Counter Service ด้วยยอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Total Balanced Due)
- ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านบริการ mPAY สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM Advance ของ AIS หรือ 1-2 Call สมัครใช้บริการโดยติดต่อ  AIS ที่ Call Center 1175 หรือ CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชม.) โดยนำใบแจ้งค่าใช้บริการ พร้อมเงินสดไปชำระที่จุดรับชำระ 
- ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ TESCO Lotus  ด้วยยอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Total Balanced Due)
- ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Big C ด้วยยอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Total Balanced Due)
 
1.7 ผู้ถือบัตรบัวหลวง ATM/Premier/BE1st  ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด) 
 
      ทางโทรศัพท์ ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีที่มีอยู่ในบัตรเพื่อชำระค่าบริการ ติดต่อใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1333 หรือ 0 2645 5555 และสามารถทำรายการชำระเงินตามขั้นตอนที่ระบุในโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อ CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์ และสามารถซื้อรหัสบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศและเติมเงินบริการ my ผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้อีกด้วย
 
1.8 ชำระทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
 
 ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารทหารไทย
 ธนาคารไทยพาณิชย์
 ธนาคารกรุงไทย 
 ธนาคารยูโอบี
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.9 ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
 
ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าใช้บริการโทรคมนาคมของ CAT ด้วยบาร์โค้ดบนใบแจ้งค่าใช้บริการผ่านเครื่อง ATM    ของธนาคารที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด
 
 ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารทหารไทย
 ธนาคารไทยพาณิชย์
 ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารยูโอบี
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
1.10 ชำระค่าบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำหรับนิติบุคคลของธนาคารซิตี้แบงก์
 
     ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการโทรคมนาคมของ CAT ผ่านบริการ CitiConnect  ของธนาคารซิตี้แบงก์ สนใจสมัครใช้เพื่อส่งข้อมูลและชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต สามารถรับแบบฟอร์มเพื่อรับ Username และ Password ได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CAT Contact Center 1322 ตลอด 24 ชั่วโมง และ           Call Center ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0 2232 3000 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลบัญชีของท่าน
 
CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 
ข้อแนะนำในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ โดยระบุที่อยู่ “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107546000229” พร้อมการชำระเงินทุกครั้ง และสามารถชำระค่าใช้บริการได้ด้วยวิธีที่ 1 (ชำระ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT) หรือ วิธีที่ 4 ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร และวิธีที่ 5 ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต  
- กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ CAT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30  บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ)