4G on Top

my 4G on Top

 

สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 60 

คู่มือการตั้งค่า my 4G ios และ android

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
•    สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 60 
•    ค่าบริการส่วนเกินอื่นๆ คิดตามอัตราของโปรโมชั่นหลักที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น
•    แพ็กเกจ “my 4G on Top 199, 299, 399, 499 และ 699” ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/3G สูงสุดตามจำนวนที่ระบุ หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 kbps.
•    แพ็กเกจ “my 4G on Top 899 และ 1,099” ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/3G สูงสุดตามจำนวนที่ระบุ หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 512 kbps.
•    สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
•    ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
•    อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) 
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า