Second  my สุขเกิน 100

Service Fee is exclusive of 7% VAT

สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้  – 30 ก.ย. 63  

Terms and Conditions
 • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 63 รับสิทธิ์ใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าโทรในประเทศ 0.02 บาท/วินาที, ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 0.75 บาท/ข้อความ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต 1 บาท/MB.
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริม บริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) เพิ่มได้ ดังนี้
 • - กลุ่มแพ็กเกจ “my เน็ตใช่เลย”
  - กลุ่มแพ็กเกจ “my Xtra Net”
  - กลุ่มแพ็กเกจ “Voice on Top”, “โทรบุฟเฟต์ในเครือข่าย”
  - กลุ่มแพ็กเกจ “SMS on Top”
 • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามแพ็กเกจเฉพาะการเรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึง ค่าบริการอื่นๆ เช่น
 • การโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บริการพิเศษหรือบริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่บริการนั้นๆ กำหนด
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%