แพ็กเกจ Mobile Office_299


เปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายค่ายมา my 
รับฟรี!! Phone Type Maxcomm MW-37V พร้อม SIM Card!
 
 
วันนี้ - 30 มิ.ย. 63

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สำหรับผู้ใช้บริการรายใหม่ (New) หรือ ผู้ใช้บริการย้ายค่ายเข้าบริการ my (Port in), สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63 ระยะเวลาสัญญาใช้บริการ 3 รอบบิล
• ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดค่าโทรในประเทศนอกเครือข่าย 1 บาท/นาที, ค่าบริการส่ง SMS ในประเทศ 1 บาท/ข้อความ 
• อัตราค่าใช้บริการอื่นๆ คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
• ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสมัครโปรโมชั่นเสริมบริการ my แบบรายเดือน (Postpaid) ได้
• ค่าบริการรายเดือนดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%
• โปรโมชั่น “Mobile Office 299” ระยะเวลา 3  รอบบิล มูลค่ารวม 959.79 บาท (รวม VAT) แถมเครื่องโทรศัพท์ Phone Type ยี่ห้อ Maxcomm รุ่น MW37-V มูลค่า 390 บาท (รวม VAT) และ SIM Card บริการ my แบบรายเดือน มูลค่า 49 บาท (รวม VAT) รวมมูลค่าของแถมทั้งสิ้น 439 บาท (รวม VAT) 
• ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการรายเดือนตามโปรโมชั่น “Mobile Office 299” เต็มจำนวนล่วงหน้า 1 รอบบิล มูลค่า 319.93 บาท (รวม VAT)
• หากผู้ใช้บริการสมัครระหว่างรอบบิล ให้คำนวณค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Prorate) ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันสิ้นรอบบิล 
• การเรียกเก็บค่าใช้บริการในรอบบิลแรก คิดจาก “ค่าใช้บริการที่ชำระล่วงหน้า” หัก “ค่าใช้บริการตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Prorate) รวมค่าใช้บริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น” 
• การยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาสัญญา  ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าอุปกรณ์โทรศัพท์ Phone Type Maxcomm MW-37V ในราคา 390 บาท (รวม VAT) ให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ณ วันที่ขอยกเลิก
• บมจ. กสท โทรคมนาคม สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเติมเงิน (Post to Pre), เปลี่ยนแปลงหมายเลข (Change Number), เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น (Change Promotion), เปลี่ยนเจ้าของ (Change Owner) และ โอนย้ายเครือข่าย (Port-Out) กรณีผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใดๆที่ต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดก่อนครบระยะเวลา ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด และตกลงชำระค่าอุปกรณ์ให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม
• กรณีขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) หรือถูกระงับใช้บริการ (Suspeded-Debt) ระยะเวลาสัญญาใช้บริการจะขยายออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ระงับใช้บริการ 
• การขอระงับใช้บริการชั่วคราว (Suspended-Cust) ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน
• กรณีผู้ใช้บริการไม่แจ้งยกเลิกระงับบริการชั่วคราว (Suspended-Cust) ระบบจะดำเนินการ Reconnect อัตโนมัติหลังครบ 30 วัน