4G Speed on Top

แพ็กเกจเสริม  4G Speed on Top

อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันนี้ - 30 มิ.ย. 63

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม “my 4G Speed on Top”

  • สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63
  • ผู้ใช้บริการต้องสมัครแพ็กเกจหลักก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานแพ็กเกจเสริม ดังกล่าวได้
  • แพ็กเกจเสริม “my 4G Speed on Top” แบบรายเดือน (Postpaid) สามารถใช้งานคู่กับแพ็กเกจหลัก ที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง เท่านั้น
  • สิทธิ์ใช้งานแพ็กเกจเสริมแบบรายครั้ง นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามแพ็กเกจ ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริม “my 4G Speed on Top 4 Mbps._79Bht_4GB_15days” วันที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 16 เม.ย. 63 เวลา 10.00 น.
  • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมจะถูกคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
  • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ
  • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ ช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
  • อัตราค่าบริการแพ็กเกจเสริมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้งานก่อนครบระยะเวลาใช้งานตามแพ็กเกจเสริม ไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการส่วนที่เหลือได้